Strona BIP jest w trakcie zmian i uzupełniania!

NZOZ ZDROWIE jest przychodnią podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) działającą od 1999 roku, mającą stały kontrakt z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Nasi pacjenci są pod opieką doświadczonej i wyspecjalizowanej kadry medycznej: lekarze rodzinni, lekarze pediatrzy, lekarze interniści, diabetolog, położna oraz personel pielęgniarski ze średnim i wyższym wykształceniem. Pozostaly personel spełnia wymagania prawidlowego funkcjonowania przychodni.

Budynek przychodni jest w pełni przystosowany do przyjmowania osób niepełnosprawnych (podjazdy, winda, inne) , a miejsca ogólnodostępne, dla bezpieczeństwa pacjentów i personelu przychodni  są monitorowane za pomocą kamer. Zapis monitoringu jest okresowo, cyklicznie trwale usuwany. W ramach NFZ w przychodni są udzielane porady lekarskie, pielęgniarskie, położnicze, a w przypadkach uzasadnionych medycznie realizowane są wizyty domowe. Udzielane  są również świadczenia medycyny szkolnej. 

Przychodnia NZOZ ZDROWIE wykonuje też w mniejszym zakresie usługi komercyjne. Wykaz tych usług i cennik znajduje sie na tablicy ogloszeń wewnątrz  przychodni. 

Zakres świadczeń medycznych udzielanych przez lekarza POZ

Od lekarza POZ pacjenci otrzymują:

- poradę w warunkach ambulatoryjnych lub domowych (w przypadkach uzasadnionych medycznie- grupa inwalidztwa, czy stopień niepełnosprwawności jest istotny, ale nie decydujący o wizycie domowej.  Ważna jest sprawność i mobilność  pacjenta ),

- poradę patronażową oraz badania bilansowe, w tym przesiewowe (dotyczy dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia),

- świadczenia profilaktyczne.

- leczenie z zapewnieniem diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nie obrazowej (EKG, RTG, USG),

-  szczepienia ochronne (obowiązkowe, zalecane),

    skierowania do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne oraz na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe,

    orzeczenia i zaświadczenia o stanie zdrowia,

    zlecenie na transport sanitarny (z podaniem kto zrealizuje przewóz).

 

Zakres świadczeń medycznych udzielanych przez pielęgniarkę POZ

 

Praca pielęgniarki POZ obejmuje świadczenia profilaktyczne, lecznicze, diagnostyczne, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, co oznacza m.in.:

 

    wizyty patronażowe w 3. i 4. miesiącu życia,

    testy przesiewowe w 12. miesiącu życia oraz w wieku 2, 4 i 5 lat,

    wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy POZ i innych lekarzy, oraz pobieranie materiałów do badań diagnostycznych, także w domu pacjenta.

 

Zakres świadczeń medycznych udzielanych przez położną POZ

 

Położna POZ sprawuje pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną. Do jej obowiązków należą m.in.:

 -    edukacja przedporodowa od 21. tygodnia ciąży do terminu rozwiązania,

 -   wizyty patronażowe do ukończenia przez niemowlę 2. miesiąca życia,

 -   pomoc kobietom po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych (od wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej).

Obserwacja pomieszczeń ogólnodostępnych - Pomieszczenia ogólnodostępne, dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników pomieszczeń są monitorowane za pomocą kamer. Zapis monitoringu jest przechowywany przez minimum 30 dni i póżniej jest trwale usuwany.

Opłata za informacje

Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę w wysokości określonej w obowiązujących przepisach.

Maksymalna wysokość opłaty za: 

 • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002
 • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00007
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - nie może przekraczać 0,0004

przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie. Wysokość opłaty, o której mowa powyżej, uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.

 

 Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w okresie 01.07.2023 r. wynoszą :

 • za jedną strona wyciągu albo odpisu - 14.25 zł
 • za jedną strona kopii albo wydruku - 0,50 zł
 • za dokumentację medyczną na informatycznym nośniku danych - 2,85 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 •                    

                                                     

  CENNIK

  1.   

  Albuminy w surowicy

  12,00 zł

  2.        

  Alkohol

  24,00 zł

  3.        

  ALP -fosfataza alkaiczna

  9,00 zł

  4.        

  ALT

  9,00 zł

  5.        

  Amylaza w moczu

  10,00 zł

  6.        

  Amylaza w surowicy

  9,00 zł

  7.        

  Antygen-Hbs

  20,00 zł

  8.        

  Anty-TPO

  36,00 zł

  9.        

  Antytrombina III

  35,00 zł

  10.    

  ASO ilościowo

  21,00 zł

  11.    

  AST

  9,00 zł

  12.    

  Azot mocznika

  12,00 zł

  13.    

  Badanie ogólne moczu z osadem

  14,00 zł

  14.    

  Badanie równowagi kwasowo-zasadowej

  32,00 zł

  15.    

  Beta HCG ilościowy

  33,00 zł

  16.    

  Bezpośredni test antyglobulinowy

  16,00 zł

  17.    

  Białko całkowite

  9,00 zł

  18.    

  Bilirubina całkowita

  9,00 zł

  19.    

  Bilirubina niezwiązana (wolna)

  14,00 zł

  20.    

  Bilirubina związana

  14,00 zł

  21.    

  BORELIOZA IGG (TEST JAKOSCIOWY)

  32,00 zł

  22.    

  BORELIOZA IGM (TEST JAKOŚCIOWY)

  32,00 zł

  23.    

  BORELIOZA CAŁOŚĆ

  80,00 zł

  24.    

  BORELIOZA metodą WB IGG

  120,00 zł

  25.    

  BORELIOZA metodą WB IGM

  120,00 zł

  26.    

  CA 19-9

  38,00 zł

  27.    

  CA 125

  36,00 zł

  28.    

  CEA

  30,00 zł

  29.    

  Cewnikowanie

  20,00 zł

  30.    

  Chlorki w moczu (utrata)

  7,00 zł

  31.    

  Chlorki w surowicy

  6,00 zł

  32.    

  Cholesterol całkowity

  9,00 zł

  33.    

  CK

  10,00 zł

  34.    

  CK-MB

  20,00 zł

  35.    

  CRP (ilościowo)

  16,00 zł

  36.    

  Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)

  12,00 zł

  37.    

  Czas protombinowy (INR)

  12,00 zł

  38.    

  Czynnik reumatoidalny RF ilościowo

  20,00 zł

  39.    

  Czas trombinowy (TT)

  18,00 zł

  40.    

  D-Dimery

  33,00 zł

  41.    

  EKG

  25,00 zł

  42.    

  Elektrolity (Na,K,Cl)

  16,00 zł

  43.    

  Endotoksyny w wodzie

  10,00 zł

  44.    

  ESTRADIOL

  28,00 zł

  45.    

  Ferrytyna

  35,00 zł

  46.    

  Fibrynogen

  20,00 zł

  47.    

  Fosfor w moczu (utrata)

  11,00 zł

  48.    

  Fosfor w surowicy

  9,00 zł

  49.    

  FSH

  28,00 zł

  50.    

  FT3

  27,00 zł

  51.    

  FT4

  26,00 zł

  52.    

  GGTP

  9,00 zł

  53.    

  Glukoza w surowicy

  9,00 zł

  54.    

  Glukoza we krwi włoś. (z pobraniem z palca)

  10,00 zł

  55.    

  Grupa krwi+Rh+przeciwciała

  60,00 zł

  56.    

  HDL cholesterol oznaczony

  10,00 zł

  57.    

  Hemoglobina glikowana

  30,00 zł

  58.    

  HIV Ag/Ab (Combo)

  31,00 zł

  59.    

  HOMA-IR wskaźnik insulinooporności

  40,00 zł

  60.    

  Homocysteina

  42,00 zł

  61.    

  Iniekcja domięśniowa

  20,00 zł

  62.    

  Iniekcja dożylna

  30,00 zł

  63.    

  Iniekcja podskórna

  20,00 zł

  64.    

  Insulina

  30,00 zł

  65.    

  Jedna strona kopii historii choroby

  0,43 zł

  66.    

  Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej

  12,30 zł

  67.    

  Kał - obecność krwi utajonej

  18,00 zł

  68.    

  Klirens kreatyniny

  22,00 zł

  69.    

  Kortyzol

  30,00 zł

  70.    

  Kreatynina

  9,00 zł

  71.    

  Kreatynina w moczu

  11,00 zł

  72.    

  Krzywa wchłaniania glukozy (2 oznaczenia z pobraniem)

  18,00 zł

  73.    

  Krzywa wchłaniania glukozy (3 oznaczenia z pobraniem)

  27,00 zł

  74.    

  Krzywa wchłaniania żelaza

  60,00 zł

  75.    

  Kw. foliowy

  35,00 zł

  76.    

  Kwas moczowy

  9,00 zł

  77.    

  Kwas moczowy w moczu (utrata)

  11,00 zł

  78.    

  LDH- dehydrogeneza mleczanowa

  15,00 zł

  79.    

  LDL - cholesterol oznaczony

  15,00 zł

  80.    

  Leukocytoza

  15,00 zł

  81.    

  LH

  28,00 zł

  82.    

  Liczba ADDISA

  25,00 zł

  83.    

  Lipaza

  16,00 zł

  84.    

  Lipidogram

  28,00 zł

  85.    

  Magnez w moczu

  11,00 zł

  86.    

  Magnez w surowicy

  9,00 zł

  87.    

  Mikroalbuminuria

  16,00 zł

  88.    

  Mleczany (LAC)

  16,00 zł

  89.    

  Mocz- oznaczenie białka (DZM, jednorazowe)

  10,00 zł

  90.    

  Mocz- oznaczenie cukru i ciał ketonowych (DZM, jednorazowe)

  10,00 zł

  91.    

  Mocznik w moczu (utrata)

  11,00 zł

  92.    

  Mocznik w surowicy

  9,00 zł

  93.    

  Mononukleoza zakaźna IgM

  35,00 zł

  94.    

  Morfologia z rozdziałem 5 diff

  15,00 zł

  95.    

  Morfologia bez rozdziału

  11,00 zł

  96.    

  NT-proBNP

  75,00 zł

  97.    

  OB.

  7,00 zł

  98.    

  Płytki krwi

  15,00 zł

  99.    

  Pobranie krwi z żyły lub opuszki palca

  5,00 zł

  100.                       

  Pomiar ciśnienia tętniczego

  5,00 zł

  101.                       

  Pomiar temperatury

  3,00 zł

  102.                       

  Porada lekarska

  100,00 zł

  103.                       

  Potas w moczu (utrata)

  7,00 zł

  104.                       

  Potas w surowicy

  6,00 zł

  105.                       

  PROGESTERON

  28,00 zł

  106.                       

  Prolakcytonina

  80,00 zł

  107.                       

  PROLAKTYNA

  28,00 zł

  108.                       

  Przeciwciała anty-HBs

  30,00 zł

  109.                       

  Przeciwciała anty-HCV

  35,00 zł

  110.                       

  Przeciwciała odpornościowe

  40,00 zł

  111.                       

  PRZECIWCIAŁA SARS COV2 IGG ILOŚCIOWE

  95,00 zł

  112.                       

  PSA

  34,00 zł

  113.                       

  PSA wolny

  40,00 zł

  114.                       

  Retikulocyty

  14,00 zł

  115.                       

  Rozmaz barwiony

  12,00 zł

  116.                       

  Różyczka IgG

  30,00 zł

  117.                       

  Różyczka IgM

  33,00 zł

  118.                       

  Sód w moczu (utrata)

  7,00 zł

  119.                       

  Sód w surowicy

  6,00 zł

  120.                       

  Spirometria

  40,00 zł

  121.                       

  STREPTEST

  30,00 zł

  122.                       

  Test ciążowy - mocz

  12,00 zł

  123.                       

  Test ciążowy -surowica

  12,00 zł

  124.                       

  TESTOSTERON

  28,00 zł

  125.                       

  TIBC

  18,00 zł

  126.                       

  Toxoplazmoza IgG

  30,00 zł

  127.                       

  Toxoplazmoza IgM

  33,00 zł

  128.                       

  Transport badań wysyłanych do podwykonawców

  8,00 zł

  129.                       

  Triglicerydy

  9,00 zł

  130.                       

  Troponina I

  35,00 zł

  131.                       

  TSH

  25,00 zł

  132.                       

  Wapń w moczu (utrata)

  11,00 zł

  133.                       

  Wapń w surowicy

  9,00 zł

  134.                       

  Wit B12 

  35,00 zł

  135.                       

  Wit. D3

  47,00 zł

  136.                       

  Wlew kroplowy dożylny

  40,00 zł

  137.                       

  WR

  15,00 zł

  138.                       

  Wskaźnik wapniowo-kreatyninowy

  22,00 zł

  139.                       

  Wykonanie małego opatrunku

  30,00 zł

  140.                       

  Yersinia – antygen w kale

  55,00 zł

  141.                       

  Zaświadczenie nie objęte zakresem świadczeń gwarantowanych

  50,00 zł

  142.                       

  Zdjęcie szwów

  35,00 zł

  143.                       

  Żelazo całkowite

  10,00 zł

  144.                       

  Inne zabiegi

  10,00 zł

  145.                       

  Inne badania laboratoryjne po indywidualnym porozumieniu z laboratorium SPZZOZ

  indywidualnie

   

  Do wszystkich cen doliczana jest kwota 23% VAT, jeżeli pacjent nie podpisze oświadczenia, że usługa ta służy zachowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia lub ma na celu zapobieganie powstawaniu chorób.

-Obserwacja pomieszczeń ogólnodostępnych - Pomieszczenia ogólnodostępne, dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników pomieszczeń są monitorowane za pomocą kamer. Zapis monitoringu jest przechowywany przez minimum 30 dni i póżniej jest trwale usuwany.