RODO

Ogólna klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych  ( RODO ) informujemy, że :

1) Administratorem danych osobowych  pacjentów jest spółka  ,, Roman Kudraszew i Ryszard Wolff " Sp. z o.o.  w Ostrowi Mazowieckiej ul. Radwańskiego 32/34, email: kontakt@rir-zdrowie.pl  tel. - 29 6441818, Fax -  29 6441822.

2) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe pacjentów na podstawie:

    a) art. 9 ust. 2 lit. h ) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o          działalności leczniczej.

3 ) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na postawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. labolatorium zewnętrzne, kancelaria prawna, dostawca opragromowania. ).

4 ) Administrator nie będzie przekazywał danych pacjentów do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych. 

5 ) Pacjenci mają prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

           Dotakowo zgodnie z art. 13 ust.2 RODO informujemy, że: 

1 ) Dane osobowe pacjentów będą przechowywane przez okres : 

     a ) wynikający z przepisów prawa , tj. z art. 29  ustawy  z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw  Pacjenta.

     b ) wynkający z przepisów prawa, tj. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

2 ) Pacjentom przysluguje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3 ) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże  niezbędne do  realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania ww. danych będzie odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego w zakresie opieki zdrowotnej.  

4 ) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane pacjentów , w tym decyzji dotyczących tzw. pozycjonowania.