RODO

Ogólna klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych  ( RODO ) informujemy, że :

1) Administratorem danych osobowych  pacjentów jest zarząd spółki  ,, Roman Kudraszew i Ryszard Wolff " Sp. z o.o.  w Ostrowi Mazowieckiej ul. Radwańskiego 32/34, email: kontakt@rir-zdrowie.pl  tel. - 29 6441818, Fax -  29 6441822.

    Spólka ,, Roman Kudraszew i Ryszard Wolff - Sp. z o.o. powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz       korzystania z praw zwiazanych z przetwarzaniem danych:

 Artur Kacprzak, mail: biuro@xyz.edu.pl, pisemnie na adres administratora danych.

2) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe pacjentów na podstawie:

    a) art. 9 ust. 2 lit. h ) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o          działalności leczniczej.

3 ) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na postawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. labolatorium zewnętrzne, kancelaria prawna, dostawca opragromowania. ).

4 ) Administrator nie będzie przekazywał danych pacjentów do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych. 

5 ) Pacjenci mają prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

           Dotakowo zgodnie z art. 13 ust.2 RODO informujemy, że: 

1 ) Dane osobowe pacjentów będą przechowywane przez okres : 

     a ) wynikający z przepisów prawa , tj. z art. 29  ustawy  z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw  Pacjenta.

     b ) wynkający z przepisów prawa, tj. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

2 ) Pacjentom przysluguje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3 ) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże  niezbędne do  realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania ww. danych będzie odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego w zakresie opieki zdrowotnej.  

4 ) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane pacjentów , w tym decyzji dotyczących tzw. pozycjonowania.

                                                                                                                                              DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERISU

,, Roman Kudraszew i Ryszard Wolff Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność stony internetowej NZOZ ZDROWIE w Ostrowi mazowieckiej zgodnie z ustawąz dnia 04.04.2019 r. o dostepności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów wykonujących zadania publiczne. Oswiadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego NZOZ ZDROWIE w Ostrowi Mazowieckiej.

Data publikacji strony inernetowej : 20.11.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji :  21.04.2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron inernetowych i aplikacji mobilnych podmiotów wykonujących zadania publiczne z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

Informacja o treściach niedostępnych :

Zamieszczone zdjęcie nie posiada opisu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostepności

Oświadczenie sporządzono dnia 20.11.2020 r. Deklaracja została poddana przeglądowi dnia 21.04.2022 r.

Deklaracją sporządzonio na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot leczniczy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony inernetowej prosimy o kontakt z panią Agnieszką Wolff-Godlewską.  Adres poczty elektronicznej - kontakt@rir-zdrowie.pl, tel. 296441822 . Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony inernetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przyklad odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także okreslić formę tej informacji. Podmiot leczniczy powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot leczniczy niezwlocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot leczniczy może zaproponwać alternatywny sposob dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpwniu wskazanej wyżej procedury można także zlożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przychodnia, w której udziela sie świadczeń medycznych zlokalizowana jest w Ostrowi Mazowieckiej ul. Radwańskiego 32/34. Budynek jest jednopiętrowy i posiada windę dla osób niepełnosprawnych. Budynek ma trzy wejścia. Wejściem A ( od ul. Taczanowskiego ) wchodzą pacjenci nieinfekcyjni, na szczepienia i bilanse zdrowia. Wejciem B ( od ul. Radwańskiego ) wchodzą pacjenci infekcyjni. Wejściem C ( od ul. Radwańskiego ) wchodzą pacjenci nieinfekcyjni, kobiety ciężarne, do punktu pobrań, do rejestracji, na EKG i spirometrię. Przy wejściu C do dyspozycji pacjentów jest wózek inwalidzki. Grafik wejśc znajduje sie na stronie przychodni - Organizacja. Wejście do budynku bezkolizyjne, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Komunikacja w budynku pozioma dostępna korytarzem, pionowa dostepna schodami i windą. Brak jest informacji prawa wstępu z psem asystującymi ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online. Parking przed budynkiem posiada miesca kopertowe dla osób uprawnionych.

Udogodnienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.