Inne informacje

- Prosimy pacjentów o zgłaszanie do rejestracji potrzeby powtórzenia stałych leków 7-14 dni przed ich zakończeniem.

- W sytuacji zagrożenia zdrowia pacjenta, czy np.  przeoczenia braku stałego leku, receptę farmaceutyczną może wystawić ( bez refundacji ) farmaceuta, posiadający prawo wykonania zawodu.

- Leki mogą być wypisane przez lekarza na max. 12 miesięcy, przy czym jednorazowo można zrealizować receptę na okres max. 6 miesięcy. 

- Leki psychotropowe, uzależniające nasenne i odurzające (  np. narkotyczne p/bólowe ) moga być wypisane jednorazowo na okres 90 dni. Recepta musi być zrealizowana w ciągu 30 dni.

- Lekarze POZ  nie przepisują badań zleconych pacjentowi w gabinecie prywatnym. 

- Zlecone badania w ramach NFZ  np. do operacji, badań diagnostycznych  pacjent wykonuje w miejscu wystawienia skierowania  i na skierowanie lekarza kirującego.

- Kartki wręczane pacjentom w rejestracji innych placowek medycznych z listą badań niezbędnych do wizyty w poradni specjalistycznej, czy na badanie diagnostyczne nie mają podstaw prawnych.  To lekarz kierujący decyduje  jakie badania ma wykonać  pacjent. 

-UWAGA -  W ramach kontraktu z NFZ nie ma procedury stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu.  Lekarze POZ  mogą  stwierdzić zgon pacjenta swojej przychodni i wystawić kartę zgonu, ale  poza godzinami pracy w przychodni. 

Pacjent ma prawo uzyskać wydruk papierowy recepty elektronicznej, skierowania do por. specjalistycznej, szpitala i zwolnienia elektonicznego od pracy . 

Od 14.07.2023 r. mDowód jest dokumentem prawnym, potwierdzającym tożsamość pacjenta w trakcie rejestracji w przychodni

UWAGA - LEKARZE POZ NIE SĄ W STANIE PRZYJĄĆ W DANYM DNIU WSZYSTKICH OCZEKUJĄCYCH PORADY PACJENTÓW ,ZE WZGLĘDU NA KROTKI CZAS  WIZYTY I CZAS POTRZEBNY DO OPISANIA KAŻDEJ PORADY W DOKUMENTACJI PACJENTA.  WYMUSZANANIE PRZYJĘĆ POZAREJESTRACYJNYCH W SPRAWACH NIE WYMAGAJĄCYCH PILNOŚCI, JEST DZIAŁANIEM RODZĄCYM OBUSTRONNIE NIEPOTRZEBNY STRESS,  JEST TEŻ WYRAZEM BRAKU SZACUNKU DLA ZAREJESTROWANYCH OCZEKUJĄCYCH PACJENTOW I LEKARZA, ORAZ GROZI LEKARZOM KARAMI FINASOWYMI  ZA OPSANIE  W POŚPIECHU NIEPEŁNEJ DOKUMENTACJI PORADY . 

 W SYTUACJACH ZAGRAŻAJĄCYCH ŻYCIU, CZY ZDROWIA , PACJENT ZAWSZE BĘDZIE  PRZYJĘTY PRZEZ LEKARZA POZA KOLEJNOŚCIĄ ,  ALE TEŻ ZAWSZE NAJPIERW POWINIEN SIĘ SKONTAKOWAĆ  Z PERSONELEM REJESTRACJI I PIELĘGNIARKĄ POZ. 

Zakres świadczeń medycznych udzielanych przez lekarza POZ

Od lekarza POZ pacjenci otrzymują:

- poradę w warunkach ambulatoryjnych lub domowych (w przypadkach uzasadnionych medycznie- grupa inwalidztwa, czy stopień niepełnosprwawności jest istotny, ale nie decydujący o wizycie domowej.  Ważna jest sprawność i mobilność  pacjenta ),

- poradę patronażową oraz badania bilansowe, w tym przesiewowe (dotyczy dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia),

- świadczenia profilaktyczne.

- leczenie z zapewnieniem diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nie obrazowej (EKG, RTG, USG),

-  szczepienia ochronne (obowiązkowe, zalecane),

    skierowania do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne oraz na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe,

    orzeczenia i zaświadczenia o stanie zdrowia,

    zlecenie na transport sanitarny (z podaniem kto zrealizuje przewóz).

 

Zakres świadczeń medycznych udzielanych przez pielęgniarkę POZ

 

Praca pielęgniarki POZ obejmuje świadczenia profilaktyczne, lecznicze, diagnostyczne, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, co oznacza m.in.:

 

    wizyty patronażowe w 3. i 4. miesiącu życia,

    testy przesiewowe w 12. miesiącu życia oraz w wieku 2, 4 i 5 lat,

    wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy POZ i innych lekarzy, oraz pobieranie materiałów do badań diagnostycznych, także w domu pacjenta.

 

Zakres świadczeń medycznych udzielanych przez położną POZ

 

Położna POZ sprawuje pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną. Do jej obowiązków należą m.in.:

 -    edukacja przedporodowa od 21. tygodnia ciąży do terminu rozwiązania,

 -   wizyty patronażowe do ukończenia przez niemowlę 2. miesiąca życia,

 -   pomoc kobietom po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych (od wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej).

Dokumentacja medyczna

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej  jego stanu zdrowia oraz informacji o udzielonych świadczeniach

Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów spoczywa na placówce, która udziela świadczeń. Dokumentacja musi mieć zapewnioną ochronę danych w niej zawartych.

Dostęp do informacji

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępni dokumentację medyczną pacjentowi,  przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 • na informatycznym nośniku danych.

Dokumentację medyczną placówki, która zakończyła działalność leczniczą, przejmuje podmiot, który przejął jej zadania.

Darmowe informacje

Opłata nie jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie
 • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
 • w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Opłata za informacje

Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę w wysokości określonej w obowiązujących przepisach.

Maksymalna wysokość opłaty za: 

 • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002
 • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00007
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - nie może przekraczać 0,0004

przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie. Wysokość opłaty, o której mowa powyżej, uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.

 

 Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w okresie 01.07.2023 r. wynoszą :

 • za jedną strona wyciągu albo odpisu - 14.25 zł
 • za jedną strona kopii albo wydruku - 0,50 zł
 • za dokumentację medyczną na informatycznym nośniku danych - 2,85 zł.

PRAWA PACJENTA

Prawa pacjenta reguluje Ustawa z dnia 06. XI. 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.  Karta Praw Pacjenta  dostępna jest w przychodni Zdrowie. 

Pacjent ma prawo :

- do świadczeń zdrowotnych

- do wyrażania zgody na udzielanie swiadczeń zdrowotnych

- do tajemnicy informacji

- do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych

- do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

- do dokumentacji medycznej

- do poszanowania intymności i godności

- do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

- do składania skarg i wniosków - stosowny zeszyt jest dostępny w przychodni. 

 

CENNIK

1.   

Albuminy w surowicy

12,00 zł

2.        

Alkohol

24,00 zł

3.        

ALP -fosfataza alkaiczna

9,00 zł

4.        

ALT

9,00 zł

5.        

Amylaza w moczu

10,00 zł

6.        

Amylaza w surowicy

9,00 zł

7.        

Antygen-Hbs

20,00 zł

8.        

Anty-TPO

36,00 zł

9.        

Antytrombina III

35,00 zł

10.    

ASO ilościowo

21,00 zł

11.    

AST

9,00 zł

12.    

Azot mocznika

12,00 zł

13.    

Badanie ogólne moczu z osadem

14,00 zł

14.    

Badanie równowagi kwasowo-zasadowej

32,00 zł

15.    

Beta HCG ilościowy

33,00 zł

16.    

Bezpośredni test antyglobulinowy

16,00 zł

17.    

Białko całkowite

9,00 zł

18.    

Bilirubina całkowita

9,00 zł

19.    

Bilirubina niezwiązana (wolna)

14,00 zł

20.    

Bilirubina związana

14,00 zł

21.    

BORELIOZA IGG (TEST JAKOSCIOWY)

32,00 zł

22.    

BORELIOZA IGM (TEST JAKOŚCIOWY)

32,00 zł

23.    

BORELIOZA CAŁOŚĆ

80,00 zł

24.    

BORELIOZA metodą WB IGG

120,00 zł

25.    

BORELIOZA metodą WB IGM

120,00 zł

26.    

CA 19-9

38,00 zł

27.    

CA 125

36,00 zł

28.    

CEA

30,00 zł

29.    

Cewnikowanie

20,00 zł

30.    

Chlorki w moczu (utrata)

7,00 zł

31.    

Chlorki w surowicy

6,00 zł

32.    

Cholesterol całkowity

9,00 zł

33.    

CK

10,00 zł

34.    

CK-MB

20,00 zł

35.    

CRP (ilościowo)

16,00 zł

36.    

Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)

12,00 zł

37.    

Czas protombinowy (INR)

12,00 zł

38.    

Czynnik reumatoidalny RF ilościowo

20,00 zł

39.    

Czas trombinowy (TT)

18,00 zł

40.    

D-Dimery

33,00 zł

41.    

EKG

25,00 zł

42.    

Elektrolity (Na,K,Cl)

16,00 zł

43.    

Endotoksyny w wodzie

10,00 zł

44.    

ESTRADIOL

28,00 zł

45.    

Ferrytyna

35,00 zł

46.    

Fibrynogen

20,00 zł

47.    

Fosfor w moczu (utrata)

11,00 zł

48.    

Fosfor w surowicy

9,00 zł

49.    

FSH

28,00 zł

50.    

FT3

27,00 zł

51.    

FT4

26,00 zł

52.    

GGTP

9,00 zł

53.    

Glukoza w surowicy

9,00 zł

54.    

Glukoza we krwi włoś. (z pobraniem z palca)

10,00 zł

55.    

Grupa krwi+Rh+przeciwciała

60,00 zł

56.    

HDL cholesterol oznaczony

10,00 zł

57.    

Hemoglobina glikowana

30,00 zł

58.    

HIV Ag/Ab (Combo)

31,00 zł

59.    

HOMA-IR wskaźnik insulinooporności

40,00 zł

60.    

Homocysteina

42,00 zł

61.    

Iniekcja domięśniowa

20,00 zł

62.    

Iniekcja dożylna

30,00 zł

63.    

Iniekcja podskórna

20,00 zł

64.    

Insulina

30,00 zł

65.    

Jedna strona kopii historii choroby

0,43 zł

66.    

Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej

12,30 zł

67.    

Kał - obecność krwi utajonej

18,00 zł

68.    

Klirens kreatyniny

22,00 zł

69.    

Kortyzol

30,00 zł

70.    

Kreatynina

9,00 zł

71.    

Kreatynina w moczu

11,00 zł

72.    

Krzywa wchłaniania glukozy (2 oznaczenia z pobraniem)

18,00 zł

73.    

Krzywa wchłaniania glukozy (3 oznaczenia z pobraniem)

27,00 zł

74.    

Krzywa wchłaniania żelaza

60,00 zł

75.    

Kw. foliowy

35,00 zł

76.    

Kwas moczowy

9,00 zł

77.    

Kwas moczowy w moczu (utrata)

11,00 zł

78.    

LDH- dehydrogeneza mleczanowa

15,00 zł

79.    

LDL - cholesterol oznaczony

15,00 zł

80.    

Leukocytoza

15,00 zł

81.    

LH

28,00 zł

82.    

Liczba ADDISA

25,00 zł

83.    

Lipaza

16,00 zł

84.    

Lipidogram

28,00 zł

85.    

Magnez w moczu

11,00 zł

86.    

Magnez w surowicy

9,00 zł

87.    

Mikroalbuminuria

16,00 zł

88.    

Mleczany (LAC)

16,00 zł

89.    

Mocz- oznaczenie białka (DZM, jednorazowe)

10,00 zł

90.    

Mocz- oznaczenie cukru i ciał ketonowych (DZM, jednorazowe)

10,00 zł

91.    

Mocznik w moczu (utrata)

11,00 zł

92.    

Mocznik w surowicy

9,00 zł

93.    

Mononukleoza zakaźna IgM

35,00 zł

94.    

Morfologia z rozdziałem 5 diff

15,00 zł

95.    

Morfologia bez rozdziału

11,00 zł

96.    

NT-proBNP

75,00 zł

97.    

OB.

7,00 zł

98.    

Płytki krwi

15,00 zł

99.    

Pobranie krwi z żyły lub opuszki palca

5,00 zł

100.                       

Pomiar ciśnienia tętniczego

5,00 zł

101.                       

Pomiar temperatury

3,00 zł

102.                       

Porada lekarska

100,00 zł

103.                       

Potas w moczu (utrata)

7,00 zł

104.                       

Potas w surowicy

6,00 zł

105.                       

PROGESTERON

28,00 zł

106.                       

Prolakcytonina

80,00 zł

107.                       

PROLAKTYNA

28,00 zł

108.                       

Przeciwciała anty-HBs

30,00 zł

109.                       

Przeciwciała anty-HCV

35,00 zł

110.                       

Przeciwciała odpornościowe

40,00 zł

111.                       

PRZECIWCIAŁA SARS COV2 IGG ILOŚCIOWE

95,00 zł

112.                       

PSA

34,00 zł

113.                       

PSA wolny

40,00 zł

114.                       

Retikulocyty

14,00 zł

115.                       

Rozmaz barwiony

12,00 zł

116.                       

Różyczka IgG

30,00 zł

117.                       

Różyczka IgM

33,00 zł

118.                       

Sód w moczu (utrata)

7,00 zł

119.                       

Sód w surowicy

6,00 zł

120.                       

Spirometria

40,00 zł

121.                       

STREPTEST

30,00 zł

122.                       

Test ciążowy - mocz

12,00 zł

123.                       

Test ciążowy -surowica

12,00 zł

124.                       

TESTOSTERON

28,00 zł

125.                       

TIBC

18,00 zł

126.                       

Toxoplazmoza IgG

30,00 zł

127.                       

Toxoplazmoza IgM

33,00 zł

128.                       

Transport badań wysyłanych do podwykonawców

8,00 zł

129.                       

Triglicerydy

9,00 zł

130.                       

Troponina I

35,00 zł

131.                       

TSH

25,00 zł

132.                       

Wapń w moczu (utrata)

11,00 zł

133.                       

Wapń w surowicy

9,00 zł

134.                       

Wit B12 

35,00 zł

135.                       

Wit. D3

47,00 zł

136.                       

Wlew kroplowy dożylny

40,00 zł

137.                       

WR

15,00 zł

138.                       

Wskaźnik wapniowo-kreatyninowy

22,00 zł

139.                       

Wykonanie małego opatrunku

30,00 zł

140.                       

Yersinia – antygen w kale

55,00 zł

141.                       

Zaświadczenie nie objęte zakresem świadczeń gwarantowanych

50,00 zł

142.                       

Zdjęcie szwów

35,00 zł

143.                       

Żelazo całkowite

10,00 zł

144.                       

Inne zabiegi

10,00 zł

145.                       

Inne badania laboratoryjne po indywidualnym porozumieniu z laboratorium SPZZOZ

indywidualnie

 

Do wszystkich cen doliczana jest kwota 23% VAT, jeżeli pacjent nie podpisze oświadczenia, że usługa ta służy zachowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia lub ma na celu zapobieganie powstawaniu chorób.

                                                                        

                                                                               Obowiązuje od 7.12.2023r.

plik do pobrania Cennik.pdf